برنامه touchControl بروي گوشي هاي iOS و Android قابل نصب است و با كمك اين برنامه، بيمار قابليت تغيير ولوم و تغيير برنامه سمعك خود را خواهد داشت. در اينجا بعضي از ويژگي هاي اين برنامه را خدمتتان معرفي ميكنيم: 1. برنامه touchControl به صورت رايگان براي گوشي هاي هوشمند (iOS) از طريق App Store و براي گوشي هاي هوشمند (Android) از طريق GooglePlay Store قابل دانلود ميباشد. 2. تمامي سمعك هاي primax به غير از Pure13BT قابليت اتصال به touchControl را دارند. 3. تمامي سمعك هاي binax قابليت اتصال به touchControl را دارند. 4. سمعك هاي Orion2 و Sirion2 نيز قابليت اتصال به touchControl را دارند. 5. در سمعك هاي رده 5px,bx و 7px,bx به غير از قابليت ريموت كنترل يك قابليت ديگر در سمعك قابل استفاده خواهد بود كه Spatial Configurator نام دارد و بيمار جهت يابي ميكروفون سمعك را نيز ميتواند در كنترل خود داشته باشد. در فيلم آموزشي زير نحوه دانلود برنامه touchControl را براي گوشي هاي Android و iOS مشاهده ميكنيد: