نحوه قرار دادن و برداشتن سمعك پشت گوشي را مشاهده مي كنيد: